Atkins  International B.V. (härefter ”Atkins”, ”vi” eller ”oss”) behandlar olika personuppgifter om dig i olika syften. Atkins är därför så kallad ”personuppgiftsansvarig” enligt (sedan 25 maj 2018 gällande) Dataskyddsförordningen (härefter kallad ”GDPR”).

Vilka är vi (?) / identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Atkins International B.V.
Kamer van Koophandel-nummer (nederländska handelskammaren): 0814 64 53,
Adress: Dokter van Wiechenweg nr. 2
Postnummer: 8025 BZ Zwolle (Overijssel)
Land: Nederländerna
Telefonnummer: 038 – 455 58 60 (kl. 9:00–17:00)
E-post: nederland@atkinsinternational.info

  

Varför har vi denna Integritetspolicy (?)

Atkins värnar om din integritet som kund eller webbplatsbesökare. Atkins är noga med hur vi hanterar alla personuppgifter som vi får och behandlar. I denna integritetspolicy beskriver vi: 

A:        Vilka personuppgifter om dig som Atkins behandlar, 

B:        För vilka specifika och i förväg beskrivna syften eller ändamål som Atkins behandlar dina personuppgifter. För varje enskilt syfte kommer vi dessutom att meddela:

*Baserat på för vilka berättigade ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Enligt GDPR finns det olika ändamål som ger oss rätten att behandla dina personuppgifter. Vi baserar vår behandling på följande punkter i artikel 6 i GDPR:

 • du har i förväg gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas (vid behandling av känsliga personuppgifter har du i förväg gett ditt uttryckliga samtycke),
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, 
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige,
 • Atkins har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Till exempel för marknadsföring, reklam, säkerhet, IT-hantering, undersökningar och analyser av egna produkter eller tjänster

           

* Hur länge vi sparar dina personuppgifter (inte längre än nödvändigt),

 

C:        Till vilka tredje parter vi överlämnar dina personuppgifter, 

D:        På vilket sätt vi kartlägger ditt besök på webbplatsen,       

E:        Vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter mot intrång utifrån,

F:        Vilka rättigheter du som så kallad ”registrerad” enligt GDPR kan utöva gentemot oss som personuppgiftsansvarig 

 

A) Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Atkins/vi behandlar personuppgifter om dig eftersom du själv tillhandahåller oss personuppgifter i samband med: (1) inköp av en produkt via vår webbshop, (2) under besök på andra delar av vår webbplats: https://www.nl.atkins.com, och/eller (3), vid registrering av vårt nyhetsbrev och/eller (4) för att skapa ett fullständigt ”My Atkins”-konto via vår webbplats.

Personuppgifter innebär: alla uppgifter som direkt eller indirekt gäller dig som fysisk person/individ. Exempel på personuppgifter är: födelsedatum, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och dylikt.

Vi behandlar absolut inte alla tänkbara personuppgifter om dig. Vilka personuppgifter vi precis behandlar beror på vilka tjänster och funktioner du som köpare eller webbplatsbesökare väljer att använda. I del B av denna integritetspolicy kommer vi att beskriva detta mer specifikt för varje ändamål.  

På vår webbplats finns nämligen flera olika alternativ och valfunktioner inbyggda som gäller tillgängliga funktioner och (support)tjänster. Du bestämmer alltid själv vilka funktioner och tjänster du vill använda och vilka personuppgifter du då vill utlämna till oss eller inte.

Om vi ber om känsliga personuppgifter (för att kunna utföra vissa supporttjänster och funktioner så effektivt och personligt som möjligt) kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga samtycke i förväg. Vi gör det för att vara säkra på att du samtycker till att vi behandlar dessa personuppgifter för de ändamål som vi tydligt kommer att informera dig om i förväg. Om ett visst ändamål med behandlingen ändå inte är helt tydligt rekommenderar vi att du kontaktar oss i förväg (kontaktuppgifter finns under rubriken”Vem är vi (?)”

För alla val som görs, samtycken som ges och personuppgifter som tillhandahålls till oss gäller: vid ett senare tillfäller kan du alltid på samma eller ett enklare sätt ångra eller ändra dig.     

Atkins avser inte att behandla personuppgifter för webbplatsbesökare eller kunder som ännu inte fyllt 16 år. Vi rekommenderar att föräldrar eller vårdnadshavare alltid har direkt insyn i barns och ungdomars aktiviteter på internet, bland annat (möjliga) besök på vår webbplats, användning av de tjänster och funktioner som finns tillgängliga där eller inköp av produkter.

Atkins samlar endast in de personuppgifter som är strikt nödvändiga för att utföra den aktuella tjänsten eller funktionen.

 

B) För vilka specifika och i förväg beskrivna syften och ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Såsom beskrivits ovan behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål. Här kan man skilja på ändamål som är mer allmänt beskrivna och de väldigt specifikt beskrivna ändamål som har direkt samband med vår webbplats. Nedan följer en sammanfattning av de mer allmänt formulerade ändamålen. Därefter följer de mer specifika ändamålen som har direkt samband med vår webbplats.

 • Erbjuda kundservice, inklusive service kring inköp av produkter via vår webbshop,
 • Personliga erbjudanden/anpassad reklam,
 • (Vidare)utveckling och förbättring av våra nuvarande och framtida produkter,
 • Koppling och analys av cookies på vår webbplats till kunduppgifter som är kända hos oss. Detta gör vi för att anpassa innehållet i vår kommunikation så bra som möjligt efter dina inställningar.

 

B1       Behandling av beställningar via vår webbshop  

Under beställningsprocessen i vår webbshop på vår webbplats samlar vi in ditt förnamn, efternamn, adress (ort, postnummer, gata och husnummer), e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi gör detta för att på ett passande sätt kunna uppfylla våra skyldigheter som försäljare inom ramen för det köpeavtal som vi ingått med dig, men också för att kunna skicka produkterna du köpt. Dessa uppgifter samlas endast in i det ögonblick då du själv fyller i dem och används endast för detta ändamål.

Behandlingsgrundval:

Ditt samtycke + uppfylla avtal + uppfylla lagstadgade krav + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

Personuppgifterna som nämns i B1 sparas i 7 år. Det är en lagstadgad fiskal förvaringsperiod. Efter denna period tas uppgifterna oåterkalleligt bort.

 

B2       Kontaktformulär
När du kontaktar oss via kontaktformuläret på webbplatsen registrerar vi ditt förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer (inte obligatoriskt). Dessa personuppgifter samlas endast in i det ögonblick du fyller i kontaktformuläret och används för svara personligt på din kontaktförfrågan. 

Behandlingsgrundval:

Ditt samtycke + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

De insamlade personuppgifter som nämns vid B2 sparas i två månader efter den sista kontakten så att vi kan följa upp dina meddelanden. Efter två månader utgår vi från att vi gett dig tillräckligt med information och att dessa personuppgifter inte längre behövs. Du kan självklart alltid kontakta oss på nytt. Då registreras dina personuppgifter på nytt enligt beskrivningen ovan.

 

B3       Frågor till dietist

När du kontaktar oss via kontaktformuläret ”frågor till dietisten” registrerar vi ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Dessa uppgifter samlas endast in i det ögonblick du fyller i kontaktformuläret och används av vår dietist för svara personligt på din kontaktförfrågan. Vi kommer att kontrollera att dietisten endast använder dina uppgifter för detta ändamål och inte i andra syften samt att dietisten behandlar dina personuppgifter konfidentiellt.  

Behandlingsgrundval:

Ditt samtycke + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

De insamlade uppgifterna sparas i två månader efter den sista kontakten så att vi kan följa upp dina meddelanden. Efter två månader utgår vi från att vi gett dig tillräckligt med information. Då tar vi oåterkalleligt bort dina personuppgifter för att skydda din integritet.  Du kan självklart alltid kontakta oss på nytt. Om du vill fortsätta diskutera dina framsteg med dietisten rekommenderar vi att du själv (digitalt) sparar uppgifterna du diskuterat med dietisten och/eller er e-postutväxling. Dietisten sparar nämligen ingen dokumentation om dig eller andra.

 

B4       Beräkna BMI

På vår webbplats är det (om du skapat ett ”My Atkins”-konto, se B5 nedan) möjligt att låta oss beräkna ditt kroppsmasseindex (Body Mass Index, BMI). Då ber vi i förväg om ditt samtycke till att spara och behandla din längd och vikt. Eftersom detta enligt GDPR är känsliga personuppgifter behöver vi ditt uttryckliga samtycke i förväg för att kunna beräkna, spara och uppdatera dina BMI-värden.  Vi kommer att be om det nödvändiga samtycket via webbplatsen, så att vi säkert vet att vi får behandla dessa uppgifter för att beräkna ditt BMI.

Vi behöver dessa personuppgifter för att kunna beräkna och uppdatera ditt BMI så att du kan se hur det utvecklar sig. Vi sparar dessa uppgifter så att du kan följa dina framsteg via ditt egna ”My Atkins”-konto. Din längd, vikt och BMI-värdet som beräknats utifrån dessa (och alla uppdateringar av dessa värden) används endast för ditt BMI och kommer inte att behandlas på något annat sätt eller överlämnas till andra. 

Behandlingsgrundval:

Ditt uttryckliga samtycke + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

Vi sparar uppgifterna som nämns i B4 så länge som du har ett ”My Atkins”-konto. Så snart som ditt konto tas bort på något av de sätt som beskrivs vid B5 nedan tas också alla dessa personuppgifter oåterkalleligt bort. 

 

B5       Skapa ”My Atkins”-konto och följa framsteg

På vår webbplats är det möjligt att skapa ett ”My Atkins”-konto. Med detta konto kan du bland annat följa dina framsteg i de olika Atkins-faserna, ditt BMI och dylikt. För att kunna göra detta samlas följande personuppgifter in om dig: förnamn, efternamn, e-postadress, kön. Dessa personuppgifter samlas endast in om du, när du skapar ett ”My Atkins”-konto, samtycker till det.

Dessutom ber vi dig ange din vikt och längd när du skapar ett ”My Atkins”-konto. Det gör vi uteslutande för att, såsom nämndes i B4, kunna beräkna ditt BMI och/eller tydligt kunna sammanställa dina framsteg i de olika faserna i Atkins-dieten för dig. Dessa två personuppgifter används eller behandlas inte för andra ändamål. Eftersom dessa funktioner som standard ingår i ”My Atkins”-kontot är vi skyldiga att be om din vikt och längd meddetsamma när du skapar kontot. Vi kommer då också direkt att meddela att vi uteslutande kommer att behandla uppgifterna för de ändamål som beskrivits ovan.     

Behandlingsgrundval:

Ditt (uttryckliga samtycke) + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

Uppgifterna som nämndes vid B5 kommer oåterkalleligt att tas bort i det ögonblick du avslutar ditt konto eller om du inte har loggat in på mer än ett (1) år. Du kan enkelt avsluta ditt konto i två steg genom att: (1) klicka på avregistreringslänken på ”My Atkins”-kontot och sedan (2) följa anvisningarna och skicka e-postmeddelandet.  

 

B6       Nyhetsbrev  
För att kunna skicka vårt digitala nyhetsbrev registrerar vi ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Ditt förnamn och efternamn samlas in för att nyhetsbrevet ska kunna riktas till dig personligen. Om du inte vill ange ditt för- och efternamn kan du lämna dessa fält tomma. Din e-postadress används för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. För alla dessa personuppgifter gäller att de endast samlas in i det ögonblick som du själv fyller i dem.

Du kan skriva ut nyhetsbrevet genom att rulla till slutet av det digitala nyhetsbrevet och klicka på: ”Skriv ut detta nyhetsbrev”. Om du inte öppnar nyhetsbrev på mer än sex månader tas dina personuppgifter automatiskt och oåterkalleligt bort från vårt system. Från och med då får du inga fler nyhetsbrev.

Behandlingsgrundval:

Ditt uttryckliga samtycke + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

De insamlade personuppgifterna sparas tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Då tas dessa personuppgifter oåterkalleligt bort. 

 

B7       Atkins-forum  

På vår webbplats är det möjligt att använda eller delta i vårt Atkins-forum. Detta forum är en online-plattform där du kan dela med dig av dina Atkins-erfarenheter med vår dietist och andra forummedlemmar. 

Innan du som deltagare börjar använda forumet kommer vi på vår webbplats att informera om att deltagande i forumet innebär: (1) att du uttryckligen och i förväg ger ditt samtycke till att vi får utlämna och skicka de uppgifter du fyller i till dietisten och alla andra forummedlemmar. Vi behöver ditt samtycke eftersom chansen är stor att du lägger ut känsliga personuppgifter om dig själv på forumet och (2) att du förstår och samtycker till att allt som du lägger ut på forumet även är offentligt och kan läsas av webbplatsbesökare som inte är registrerade.   

Behandlingsgrundval:

Ditt uttryckliga samtycke + vårt berättigade intresse

Förvaringsperiod:

De insamlade personuppgifterna bevaras tills du avslutar ditt ”My Atkins”-konto eller tills det gått mer än ett (1) år sedan du senast loggade in på ditt konto (se B5 ovan). Funktionerna i Forumet är direkt kopplade till ditt personliga ”My Atkins”-konto. Därför sparas dina personuppgifter även när du inte använder Forumet men fortsätter använda ditt ”My Atkins”-konto (för andra ändamål).  

 

C) Till vilken tredje part överlämnar vi dina personuppgifter?

Atkins överlämnar dina personuppgifter till tredje part i situationerna och av anledningarna som beskrivs nedan:

 • När vi enligt lag har en skyldighet eller befogenhet att överlämna dina personuppgifter till tredje part,
 • Till parter som Atkins anlitar för att kunna erbjuda sina tjänster. Dessa parter är då ”personuppgiftsbiträde” enligt GDPR. Det kan vara parter som hjälper oss att hantera inköpen på vår webbshop och underhålla och förbättra vår webbplats (t.ex. beträffande e-postprogram, webbanalytisk programvara, support vid marknadsföring och reklam). Det kan också vara parter som vår revisor, juridiska eller andra rådgivare, till vilka vi i förekommande fall måste överlämna dina personuppgifter (t.ex. för administration av inköp via webbshopen eller juridiskt bistånd vid exempelvis ett klagomål eller en tvist).

 

När vi överlämnar dina personuppgifter till en tredje part ingår vi ett avtal med denna part. Detta avtal innebär bland annat att dina personuppgifter inte får användas för andra ändamål och att den tredje parten ska ta bort dina uppgifter så snart som de inte längre behövs för tredje partens uppdrag.

 • Om vi skickar dina personuppgifter till en mottagare i ett annat land gör vi det i allmänhet endast till en mottagare i ett land som har ett lämpligt skydd av personuppgifter enligt Europeiska kommissionen. Om dina uppgifter skickas till ett land som inte har ett lämpligt skydd av personuppgifter kommer Atkins att se till att uppgifterna skyddas enligt lagstadgade krav.

 

D) På vilka sätt kartlägger vi ditt besök på webbplatsen? / användning av cookies 

Vi kombinerar dina personuppgifter från olika källor med varandra (t.ex. uppgifter från ditt ”My Atkins”-konto och dina inköp i vår webbshop). Det gör vi för ett kunna erbjuda bästa möjliga online-upplevelse. Genom att kombinera dina uppgifter kan vi visa erbjudanden och innehåll som är anpassat efter dig och matchar dina intressen och din köphistorik. På så sätt kan vi lämna bättre och mer anpassade erbjudanden. När vi samlar in och kombinerar dina uppgifter använder vi oss av så kallade cookies. Mer information om dessa cookies och vilka typer av cookies vi använder för vår webbplats och webbshop finns i vår cookiepolicy.      

 

E) Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina personuppgifter mot intrång utifrån?

Atkins vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att motverka och förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst och oönskat offentliggörande. Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder till exempel en brandvägg, håller vår programvara uppdaterad, begränsar åtkomsten av dina uppgifter till behöriga medarbetare och överlämnar endast uppgifter till tredje part via en säker anslutning.     

 

F) Vilka rättigheter kan du som så kallad ”registrerad” enligt GDPR utöva gentemot oss som personuppgiftsansvarig?

Som så kallad ”registrerad” enligt GDPR har du rätten att få veta vilka personuppgifter vi har om dig och till vilka parter vi överlämnat dem (rätt till information om behandlingen). Om du vill få denna information kan du kontakta oss (kontaktuppgifter finns i början av denna integritetspolicy). Vi kommer att göra allt vi kan för att svara inom den lagstadgade tiden. Orimliga förfrågningar kan och får vi lämna utan behandling.

Utöver ovan nämnda rätt till information har du som ”registrerad” följande rättigheter:

 • Rätten till tillgång till dina personuppgifter,
 • Rätten att återkalla ditt samtycke (om vår behandling är baserad på ditt samtycke, uttryckligt eller ej),
 • Rätten att inlämna ett klagomål om oss eller den av oss utförda behandlingen till en tillsynsmyndighet,
 • Rätten att begära att dina personuppgifter rättas och/eller korrigeras,
 • Rätten att ta bort dina personuppgifter, i vilken ingår den så kallade ”rätten att bli bortglömd”,
 • Rätten till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (eller att tillfälligt låta behandlingen upphöra),
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter,
 • Den absoluta rätten att invända mot behandling för direkt marknadsföring,
 • Rätten att överföra dina personuppgifter (dataportabilitet),
 • Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

 

Efterlevnad

Atkins samarbetar till fullo med rättsliga eller andra myndigheter för att hitta personer som använder våra tjänster för olagliga aktiviteter. Vi förbehåller oss rätten att utlämna uppgifter om personer som vi vet eller misstänker agerar i strid med våra riktlinjer och även att informera myndigheter om alla aktiviteter som vi på rimliga grunder kan anta är olagliga eller otillåtna.

 

Ändringar

Vår webbplats är under ständig utveckling och lagstiftningen kring integritet kan förändras.  Därför kan vår Integritetspolicy komma att förändras och förbehåller vi oss rätten att ändra denna Integritetspolicy. 

Om något ändras för dig kommer detta att anges i Integritetspolicyn minst 10 dagar i förväg. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom vår Integritetspolicy. Om du har frågor om vår Integritetspolicy kan du kontakta oss (kontaktuppgifter finns under rubriken ”Vem är vi?”).  Vi visar alltid den senaste versionen av Integritetspolicyn. Vi kan skicka tidigare versioner till dig på uttrycklig begäran.